Carbomax är aktiva när det gäller utvecklingen av Västerås Hamn

Importen av mineraler, kolprodukter, legeringsämnen, metaller med mera till Carbomax anläggning i Västerås sker till stor del över Mälaren och till Västerås Hamn. Vi är beroende av sjötransporter till vår produktionsanläggning och våra lager och väljer detta transportskäl när det är praktiskt möjligt, även av miljöskäl.

För att kunna vara med och påverka utvecklingen av Mälarsjöfarten och Västerås Hamn, så deltar vi i ILA (Nätverk för Infrastruktur och Logistikarena).

ILA arbetar med att skapa en väl fungerande godstrafik för näringslivet i Västmanland i syfte att skapa hållbar tillväxt i vår region. Syftet är att undanröja eventuella hinder, så att vi på sikt når det övergripande målet om en väl fungerande godstrafik.

Idag är Mälardalen en tillväxtregion med mycket ansträngda kommunikationer. Begränsas utvecklingen av Mälarsjöfarten kan det äventyra företagens verksamheter och framtida tillväxt. Utvecklas istället Mälarsjöfarten, kan sjöfarten frigöra mer kapacitet på järnväg och väg, till gagn för alla.

Väl fungerande transporter har stor betydelse för hela Sverige. Underhåll och investeringar på befintlig infrastruktur måste prioriteras. Det finns en oro när man i Sverige pratar om höghastighetsjärnväg att det kommer trycka undan underhåll och reinvesteringar som måste göras på den befintliga infrastrukturen.  I den Nationella transportplanen finns en uttalad ambition om att en förflyttning av godset ska ske från väg till järnväg och sjöfart. Det är bra för miljön, men då är det viktigt att man koordinerar skatter och avgifter betydligt bättre än vad som görs idag.

Ni kan också följa de arbeten som sker inom Mälarprojektet på http://www.sjofartsverket.se/malarprojektet, bl.a. så förbättras framkomligheten i Södertälje kanal samt i farlederna i Mälaren.

Vilka företag deltar i ILA?
Carbomax, Handelskammaren Mälardalen, Mälarhamnar, Lantmännen Group, Cementa, Thor Shipping, Yara, m4 gruppen, AA Logistik, Eskilstuna Logistik, Region Västmanland, Mälarenergi, DB Schenker, Västerås Marknad & Näringsliv, Uponor, ABB Ludvika Power Transformers.