Pressmeddelande: Nytt biokolsamarbete mellan Carbomax och Envigas hjälper till att öka takten i stålindustrins klimatomställning

Carbomax och Envigas har inlett ett samarbete för att utveckla nya biokolprodukter. Inom kort inleds arbetet med att testa olika kolblandningar i olika metallurgiska tillämpningar.

– Vi tror att biokol baserad på sekundär svensk skogsråvara kan ersätta uppemot 100 000 ton fossila kol och bli ett viktigt bidrag för att öka omställningstakten inom ramen för stålindustrins klimatfärdplan, säger Catharina Lindgren, VD, Carbomax.

Stålindustrin med branschorganisationen Jernkontoret i spetsen har tagit fram en klimatfärdplan för att bli fossilfri till år 2045. Där identifieras biokol som en viktig ingrediens för att ersätta delar av stålindustrins användning av fossilt kol.

I ett unikt samarbete ska Carbomax och Envigas nu utveckla kolprodukter med biokolsinblandning för att ersätta delar av den metallurgiska industrins användning av fossilt kol, till exempel i ljusbågsugnar, konvertrar och skänkar.

Det är ett samarbete där parterna verkligen kompletterar varandra. Med hjälp av syrefriförbränning (pyrolys) omvandlar Envigas sekundära skogsprodukter som sågspån, kutterspån och bark. En av slutprodukterna är ett högvärdigt, biobaserat kol som inte tillför ny koldioxid till biosfären.

Carbomax är en ledande leverantör av kundanpassade kolprodukter i Norden, med de flesta stålbolag som kunder, av vilka flera har ytterst ambitiösa miljö- och klimatplaner och välkomnar den här utvecklingen.

Testfas i samarbete med kunder
Nu går samarbetet in i en testfas. Kolprodukter och inblandningen av biokol måste anpassas för varje unik process hos respektive kund – ett utvecklingsarbete som till stora delar kommer att ske via tester direkt hos kunderna inom stål- och metallindustrin, inklusive gjuterier.

– Det är ett viktigt samarbete och intresset är väldigt stort för biokol. Det här handlar om produkter som kan bidra till att ledande aktörer och hela branschen snabbare kan minska sin klimatpåverkan. säger Tobias Brink, VD, Envigas.


Catharina Lindgren, vd, Carbomax och Tobias Brink, vd, Envigas.

För mer information, kontakta:
Tobias Brink, vd, Envigas, 070-008 88 70
Catharina Lindgren, vd Carbomax, 070-563 18 02

Mer information om Carbomax och Envigas finns på carbomax.se respektive envigas.com