Verksamhetspolicy

Carbomax producerar, förädlar, lagerhåller och levererar kolprodukter, legeringar och metaller till den metallurgiska industrin i norra Europa, samt via trading i andra världsdelar.

Vi bidrar till att reducera kundernas miljöpåverkan genom att använda sekundära råvaror från olika branscher samt att cirkulera våra kunders restprodukter och avfall. Detta minskar mängden material som behöver deponeras och förbrukningen av jungfruliga råvaror såväl som att det ger en ökad energieffektivitet.

Vår höga servicegrad säkerställer att kunden alltid har tillgång till avtalad produkt med kort leveranstid. Vi finner rätt balans mellan effektiva lager nära kund och minskade transporter med fossila bränslen vilket ger stort mervärde för både oss och kunden samt låg miljö- och klimatpåverkan.

Vår kompetens inom metallurgi gör att vi förstår kundens processer och kan hjälpa dem att välja rätt råvara eller hjälpa dem anpassa och utveckla råvaror för optimal funktion med avseende på kvalitet, metallurgi, miljö och kostnad.

Vår största påverkan på den yttre miljön är stoft och damm från verksamheten som sprids med vind och vatten, samt avgaser från processer och transporter. Arbetsmiljön är främst påverkad av damm och buller.

Vi beaktar miljö- och arbetsmiljöfrågor samt följer lagstiftning och andra krav i alla beslut. Vi undersöker och utvärderar kontinuerligt och systematiskt kvalitetsfaktorer och vår påverkan på den yttre och inre miljön. Med ständiga förbättringar av verksamheten strävar Carbomax efter att vara den bästa arbetsplatsen för medarbetarna, ett föredöme i regionen och kundens självklara val.

Fastställd den 18 november 2020